ufabet

ธุรกิจผลิต-จำหน่ายเวชภัณฑ์และยา วิธีการจัดการ

Business Plus HRM ผู้นำในระบบเงินเดือนสำเร็จรูป จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกประเภทธุรกิจและทั่วประเทศ ทำให้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากของฝ่ายบุคคล หรือ HR ว่าในแต่ละธุรกิจนั้น มีความแตกต่างกันอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจผลิตเวชภัณฑ์และยา ตลอดไปจนถึงการจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และยา ที่มีความเฉพาะในเรื่องของเวลาการทำงาน และผลตอบแทนพิเศษของพนักงานขาย ,ผู้แทนขาย ,ช่างเทคนิคการแพทย์

Business Plus HRM ผู้นำในระบบเงินเดือนสำเร็จรูป จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกประเภทธุรกิจและทั่วประเทศ ทำให้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากของฝ่ายบุคคล หรือ HR ว่าในแต่ละธุรกิจนั้น มีความแตกต่างกันอย่างไร

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจผลิตเวชภัณฑ์และยา ตลอดไปจนถึงการจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และยา ที่มีความเฉพาะในเรื่องของเวลาการทำงาน และผลตอบแทนพิเศษของพนักงานขาย ,ผู้แทนขาย ,ช่างเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น

ลักษณะการทำงานของธุรกิจ ผลิต-จำหน่ายเวชภัณฑ์และยา  มีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะแบ่งส่วนงานออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆด้วยกัน คือ ส่วนงานสำนักงาน ส่วนงานเคลื่อนที่ และ ส่วนงานการผลิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ส่วนสำนักงาน

เช่น แผนกบุคคล, แผนกธุรการ, แผนกประสานงาน, แผนกบัญชีการเงิน, เป็นต้น ซึ่งพนักงานในส่วนของสำนักงานจะมีลักษณะการทำงานเหมือนกับกิจการประเภทธุรกิจทั่วไป Business Plus HRM รองรับได้อย่างสบายๆ

ufabet

ในรูปแบบเวลาการทำงานที่คงที่ เช่น เวลาทำงาน 9.00น. – 18.00น.

มีการทำงานล่วงเวลา หักมาสาย หรือ กลับก่อน รวมถึงเบี้ยขยัน เป็นต้น โปรแกรมมีเครื่องมือช่วยงาน ฝ่ายบุคคลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมรายงานวิเคราะห์ให้เห็นถึงพฤติกรรมต่างๆของพนักงาน เพื่อการพัฒนาได้เป็นอย่างดีส่วนงานเคลื่อนที่

จะทำงานไม่อยู่เป็นที่ เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามขอบเขตที่ได้รับผิดชอบในแต่ละคน เช่น แผนกผู้แทนขาย, แผนกขนส่ง, แผนกช่างบริการเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น ซึ่งพนักงานในส่วนนี้ ทำให้ HR ต้องใช้เวลามากในการรวบรวมข้อมูลซึ่ง มีข้อแตกต่างจากในส่วนของสำนักงาน โดยพบว่า การเข้า-ออก การทำงาน, วันหยุดของพนักงาน, เวลาการทำงานที่ไม่แน่นอน เช่น

กะที่ไม่มีเวลาเข้างานและออกงานแน่นอน แต่มีเงื่อนไขว่าต้องทำงานรวมกับพักระหว่างงานให้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดผลตอบแทนพิเศษที่ต้องให้ เช่น ค่าเดินทางตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ , ค่าติดตั้งเครื่อง ,   ค่า Visit customer  เป็นต้น ซึ่งเงินเพิ่มเหล่านี้ฝ่ายบุคคลต้องใช้เวลาตรวจสอบมาก

ส่วนงานการผลิตจะมีลักษณะการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และต้องมีการจ้างแรงงาน เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของการผลิต ต้องบริหารกำลังพล โดยลักษณะการทำงาน จะมีการทำงานตลอด 24 ชม.   ดังนั้น จะต้องมีการทำงานแบบควบกะ หรือ แบบหมุนเวียนกะ และต้องมีการให้ผลตอบแทนพนักงาน ตามกะการทำงานในแต่ละช่วง ซึ่งเป็นเรื่องที่ปวดหัวมากของฝ่ายบุคคล เช่นป็นต้น


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ photopaperplus.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated